เครื่องบรรจุหีบห่อ

case packing equipment, เครื่องบรรจุอัตโนมัติ, กล่องเปิดเครื่องกรณีอุปกรณ์บรรจุ.